Texas A&M University  -  College of Architecture

 Course Home
 Syllabus
 Lectures/Labs
 Readings
 Assignments
 Students/Gallery

Parametric Modeling in Architecture

Previous Projects:

ARCH689 2012s
ARCH689 2013s
ARCH689 2013f
ARCH689 2014s
ARCH655 2014f
ARCH655 2015s
ARCH655 2015f
ARCH655 2016s
ARCH655_2016f
ARCH655_2017s
ARCH655_2017f

Sample movies:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12(wmv), 13, 14, 15, 16

Current Projects

Students Name Midterm Project Final Project
Ashour, Ziad Mohammednoor
Boudier, Morgan Cedric
Chen, Zhengying
Du, Yiming
Ettehad, Mahmood
Farahbakhsh, Mehdi
Hong, Seul Ki
Kawagashira, Kengo
Kim, Chul
Liu, Xin
Pu, Chenxia
Qu, Anyi
Kumar, Rohit
Shaghaghian, Zohreh
Sheng, Yao-Wei
Wang, Huiyu
Xu, Xin
Yao, Zhen