Texas A&M University  -  College of Architecture

 Course Home
 Syllabus
 Lectures/Labs
 Readings
 Assignments
 Students/Gallery

Parametric Modeling in Design

Students Name Midterm Project Final Project
Bi, Xiaoxi
Guo, Ruisi
Li, Fangfei
Liang, Make
Ning, Siman
Wang, Muzhong
Wang, Yucheng
Wu, Kai
Yeon, Jaeheum
Zhang, Nan
Zhang, Yingzi
Zhang, Yixun
Zhao, Jinglin